Forretningsbetingelser for LinQ Trafikrådgivning ApS

Disse forretningsbetingelser for LinQ Trafikrådgivning ApS (Valentin Trafikplanlægning ApS), CVR-nr. 3880 6173, gælder for de opgaver, som vi påtager os over for klienten, medmindre andet aftales skriftligt.

Opgavens omfang og udførelse

LINQ og klienten aftaler løbende omfanget af- og tidsperspektivet for den trafikrådgivning, som LINQ skal yde klienten.

LINQ forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret trafikrådgivning i det aftalte omfang og inden for den aftalte tid.

Interessekonflikter

Hvis der under sagens forløb indtræder inhabilitet eller en interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden trafikrådgiver, der kan videreføre sagen. Vi assisterer i relevant omfang klienten og den nye rådgiver ved overdragelse af sagen.

Brug af vores rådgivning

Vores rådgivning er målrettet i den konkrete trafikale opgave og er alene ydet til brug for klienten i forbindelse med den konkrete opgave. Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som LINQ leverer til klienten som led i udførelsen af bistanden/rådgivningen, men LINQ har og bibeholder alle
ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Salær og betaling

Fastsættelsen af et salær er baseret på flere parametre. Ved fastsættelsen af salæret henser LINQ til den medgåede tid, karakteren af de involverede rådgiveres specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med
opgavens løsning forbundne ansvar. 

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, forplejning, forsendelsesudgifter, eksterne transmissionsudgifter samt omkostninger til telefonkonferencer betales af klienten ud over salæret. 

Udgifter til kopiering af opgaverelateret materiale afregnes i henhold til konkret omfang og betales af klienten ud over salæret.

Det kan være vanskeligt allerede i forbindelse med modtagelsen af en opgave at vurdere det, med opgaven forbundne, arbejde og dermed salærets størrelse. Hvis salæret ikke kan oplyses på forhånd, oplyser vi efter nærmere aftale om den måde, hvorpå salæret beregnes, for eksempel de timepriser, der anvendes, ligesom vi efter nærmere aftale giver et begrundet overslag over salæret og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg. Vi orienterer så tidligt som muligt klienten, hvis det viser sig, at det samlede salær forventes at overstige overslaget.

Vi afregner løbende vores bistand, omkostninger og udlæg og fremsender faktura ved udløb af hver måned.

Eksterne omkostninger og udlæg kan kræves forudbetalt. Nye og udenlandske klienter anmodes om forudbetaling af salær. Forudbetalte udlæg eller omkostninger samt salær indsættes på en klientkonto og kan, inklusive renter, anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.


Hvis ikke andet er aftalt er vores betalingsbetingelser netto 14 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald tilskrives renter med 1% pr. måned.

Fortrolighed og insiderregler

Alle i LINQ er underlagt tavshedspligt. LINQ er forpligtet til at behandle alle oplysninger, som er modtaget fra eller vedrørende en klient i forbindelse med en opgave, fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.


Alle i LINQ er underlagt særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

LINQ er ansvarlig for den leverede rådgivning og bistand. Ansvaret er dog for såvel LINQ som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på 1 x LINQ honorar på den aftalte opgave.

LINQ og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab, følgeskader eller ikke-økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.eller andre former for indirekte tab.

LINQ har tegnet en professionel ansvarsforsikring. Hvis der, i forbindelse med en usædvanlig eller en ekstraordinært stor opgave er behov for en særlig projektansvarsforsikring, drøfter vi gerne på forhånd mulighederne og vilkårene herfor.

Vi har en tidsmæssig begrænsning af ansvaret til 5 år efter afslutning af rådgivningsopgaven.

LINQ hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som LINQ har henvist klienten til, og LINQ hæfter heller ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som LINQ efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Vores bistand er begrænset til forhold, som vedrører udøvelse af rådgivning inden for det trafikale område.

Klager

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller et faktureret salær, beder vi klienten om at kontakte den rådgiver, der er ansvarlig for klientforholdet.